ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)

ศูนย์ฝึกอบรม มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่เพื่อให้เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการประชุมในลักษณะของภาคบรรยายสลับกับภาคปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวิทยากรรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงนั้น ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบุคลากรของบริษัทร่วมกันบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัย
  • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้โดยกดลงทะเบียนด้านล่างและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม จากนั้นระบบจะยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ที่ท่านระบุไว้
  • หลังลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมต้องชำระเงินค่ามัดจำจำนวน 500 บาท โดยเงินค่ามัดจำนี้ บริษัทฯ จะคืนให้ท่านภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วม แต่ไม่มาเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด
  • ส่งหลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำได้ที่ แจ้งการโอนเงิน
  • รอรับอีเมลล์ยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม หลังจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินแล้ว

การชำระค่ามัดจำจองสิทธ์การเข้าฝึกอบรม :
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
(กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัคร)

  • ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้โดยกดลงทะเบียนด้านล่างและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม จากนั้นระบบจะยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ที่ท่านระบุไว้
  • รอรับอีเมลล์ยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม
การลงทะเบียน :
คุณปพิชญา สกิดใจ (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3515 หรือ 085-1503100
รายละเอียดฝึกอบรม :
คุณช่อลัดดา ผิวเพชร (Modulator)
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3516 หรือ 090-8942804
บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย