เกี่ยวกับแล็บลีดเดอร์

บริษัท แล็บลีดเดอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดำเนินธุรกิจ จัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุปกรณ์ เครื่องมือทางห้อง ปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย จากหลากหลายเครื่องหมายการค้า (Brand) ที่มีชื่อเสียง รวมถึงให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาห้องสะอาด (Cleanroom) และห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงให้บริการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ ให้กับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่


Quality Management (ISO 9001:2015)

แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด จะได้รับความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า

"บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด มุ่งมั่นจัดซื้อ จัดหา จำหน่าย ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โต๊ะปฏิบัติการ (Laboratory furniture) เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมให้บริการออกแบบ ปรับปรุง บำรุงรักษาห้องสะอาด (Clean Room) และห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมิน เพื่อรับรองระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยหน่วยงานภายนอก เป็นการแสดงถึงความเป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส มีหลักฐานเชิงประจักษ์ อ้างอิงได้ ในการบริหารและบริการในฐานะตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการจากเรา
Lab Leader Company Limited Lab Leader Company Limited is the affiliate of 3N Holding Company. It was established in 2012 as a distributor of various brands of scientific laboratory instruments, life science reagents & supplies, and biosafety labs & cleanrooms construction services to universities, research institutes, hospitals, clinical laboratories, industrial laboratories and so on.

Lab Leader has been seeking new quality products and services continuously to fulfill your needs at very competitive prices. Our wholehearted staffs are willing to help customers in selecting products, most suited for their applications and budget and also offer the best after sales service for customer's satisfaction.

We, Lab Leader are committed to be the best provider of the scientific products and services in order to respond to the demands of scientists and researchers under the slogan stated that "At Lab Leader, We serve you the best".

Laboratory Professionals
“At Lab Leader, We serve you the best”.
นนทพล ประยูรเธียร
Managing Director
สุรินทร์ กองพิลา
Sales Manager
surin@lableader.co.th
086-9777205
ดร.ปพัชฐิกาญจณ์ การถาง
QMR/Assistant Sales Manager
paphatchthikan@lableader.co.th
091-8860916
พรรณพิลาส หริ่งรอด
[ทีมขาย] Sales Supervisor
panpilad@lableader.co.th
089-1555362
พงศ์พันธ์ หนูพร
[ทีมขาย] Sales Supervisor
pongpan@lableader.co.th
086-8255598
ปรารถนา อักษรหรั่ง
[ทีมขาย] Sales Supervisor
pradtana@lableader.co.th
083-6163132
ชุติมา สงวนวัฒนานนท์
[ทีมขาย] Sales&Technical Support
chutima@lableader.co.th
087-8588455
วรรณพร ด่านวิไล
[ทีมขาย] Sales&Technical Support
wannaphon@lableader.co.th
081-0122495
ศิรอร สดสร้อย
[ทีมขาย]. Sale Executive
siraon@lableader.co.th
085-7676967
จิณห์วรา เอ็นดู
[ทีมขาย]. Sale Executive (ภาคอีสาน)
jinwara@lableader.co.th
063-3637242
เจษฎา แสนธนโชคชัย
[ทีมขาย]. Sale Executive (ภาคเหนือ)
chetsada@lableader.co.th
090-9873117
กิตติศักดิ์ ทองพิจิตร์
[ทีมขาย]. Sale Executive (ภาคใต้)
kittisak@lableader.co.th
062-2432273
นันทวัตน์ สอนลุน
[ทีมคลีนรูม] Assistant Technician.
095-9195377
ธีระพงษ์ คำคูณเมือง
[ทีมคลีนรูม] Foreman
092-7401085
เสฏฐวุฒิ สุขสมัย
[ทีมคลีนรูม] Product Manager
sedtawut@lableader.co.th
087-3574213
ชัยรัตน์ พฤกษ์พนาสันต์
[ทีมคลีนรูม] Project Manager
chairat@lableader.co.th
090-4596514
วสุธารา มาทา
[ทีมคลีนรูม] Project Supervisor
wasutara@lableader.co.th
089-0685650
นิวัฒน์ จันตรา
[ทีมคลีนรูม] Project Supervisor
niwat@lableader.co.th
097-2546321
ปวีณา อุไรล้ำ
[ทีมซ่อมบำรุง] Admin & Assistant Secretary.
paveena-sv@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5519
ดำรงค์ เที่ยงตรง
[ทีมซ่อมบำรุง] Chief of Technical Service
dumrong-sv@lableader.co.th
086-3773583
สัมฤทธิ์ สะตำตี
[ทีมซ่อมบำรุง] Service Engineer
samridth-sv@lableader.co.th
089-8148216
สุขสันต์ ไมตรีจิตร
[ทีมซ่อมบำรุง] Service Engineer
sukson-sv@lableader.co.th
092-4928931
ธีรัตม์ ทองแก้ว
[ทีมซ่อมบำรุง] Service Engineer
teerat-sv@lableader.co.th
083-1935542
ศราวุฒิ ทองเขียว
[ทีมซ่อมบำรุง] Service Engineer
saravut-sv@lableader.co.th
088-5833010
ชมพู ยุทธรรม
[ทีมออฟฟิศ] Admin & Assistant Secretary.(LDC)
chomphu@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5521
บุศญา สมุติรัมย์
[ทีมออฟฟิศ] Accounting & Finance
butsaya@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5503
พลอยลลิลล์ นิลมณี
[ทีมออฟฟิศ] Admin
ploylalil@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5504
สุรีรัตน์ โต๊ะทอง
[ทีมออฟฟิศ] Admin
sureerat@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5504
ทราย เฟื่องอาวรณ์
[ทีมออฟฟิศ] Finance (AP)
Sai@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5517
อารียา อับดุลลากาซิม
[ทีมออฟฟิศ] Finance (AR)
areeya@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5518
ศักดิ์สิทธิ์ สมเพ็ชร
[ทีมออฟฟิศ] Messenger
saksit@lableader.co.th
089-115-5736
นภามาศ เหตุทอง
[ทีมออฟฟิศ] Sales Support & CS
napamat@lableader.co.th
098-5856771
สาวิณี พรมภักดี
[ทีมออฟฟิศ] Web Support
sawinee@lableader.co.th
02-2748661 ต่อ 5520