ผลงาน

เกี่ยวกับแล็บลีดเดอร์

บริษัท แล็บลีดเดอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดำเนินธุรกิจ จัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุปกรณ์ เครื่องมือทางห้อง ปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย จากหลากหลายเครื่องหมายการค้า (Brand) ที่มีชื่อเสียง รวมถึงให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาห้องสะอาด (Cleanroom) และห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงให้บริการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ ให้กับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่


Quality Management (ISO 9001:2015)

แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด จะได้รับความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า

"บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด มุ่งมั่นจัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และให้บริการออกแบบ ปรับปรุง และบำรุงรักษาห้องสะอาด (Clean Room) และห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา ให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมิน เพื่อรับรองระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยหน่วยงานภายนอก เป็นการแสดงถึงความเป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส มีหลักฐานเชิงประจักษ์ อ้างอิงได้ ในการบริหารและบริการในฐานะตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการจากเรา
Lab Leader Company Limited Lab Leader Company Limited is the affiliate of 3N Holding Company. It was established in 2012 as a distributor of various brands of scientific laboratory instruments, life science reagents & supplies, and biosafety labs & cleanrooms construction services to universities, research institutes, hospitals, clinical laboratories, industrial laboratories and so on.

Lab Leader has been seeking new quality products and services continuously to fulfill your needs at very competitive prices. Our wholehearted staffs are willing to help customers in selecting products, most suited for their applications and budget and also offer the best after sales service for customer's satisfaction.

We, Lab Leader are committed to be the best provider of the scientific products and services in order to respond to the demands of scientists and researchers under the slogan stated that "At Lab Leader, We serve you the best".

Laboratory Professionals
“At Lab Leader, We serve you the best”.
นนทพล ประยูรเธียร
Managing Director
สุรินทร์ กองพิลา
Sales Manager
surin@lableader.co.th
086-9777205
ดร.สุภา การถาง
QMR/Assistant Sales Manager
supha@lableader.co.th
091-8860916
พรรณพิลาส หริ่งรอด
...Sales Supervisor
panpilad@lableader.co.th
089-1555362
พงศ์พันธ์ หนูพร
...Sales Supervisor
pongpan@lableader.co.th
086-8255598
ปรารถนา อักษรหรั่ง
...Sales Supervisor
pradtana@lableader.co.th
083-6163132
ชุติมา สงวนวัฒนานนท์
..Sales and Technical Support
chutima@lableader.co.th
087-8588455
วรรณพร ด่านวิไล
..Sales and Technical Support
wannaphon@lableader.co.th
081-0122495
กฤษดา บุญสม
.Sale Executive
kitsadar@lableader.co.th
094-6657444
เสฏฐวุฒิ สุขสมัย
.Sale Executive
sedtawut@lableader.co.th
087-3574213
ศิรอร สดสร้อย
.Sale Executive
siraon@lableader.co.th
085-7676967
จิณห์วรา เอ็นดู
.Sale Executive (ภาคอีสาน)
jinwara@lableader.co.th
063-3637242
เจษฎา แสนธนโชคชัย
.Sale Executive (ภาคเหนือ)
chetsada@lableader.co.th
090-9873117
กิตติศักดิ์ ทองพิจิตร์
.Sale Executive (ภาคใต้)
kittisak@lableader.co.th
062-2432273
บุศญา สมุติรัมย์
ac.Accounting & Finance
butsaya@lableader.co.th
อารียา อับดุลลากาซิม
ac.Asst Accountant
areeya@lableader.co.th
ศักดิ์สิทธิ์ สมเพ็ชร
ac.Messenger
saksit@lableader.co.th
พลอยลลิลล์ นิลมณี
ad.Admin
ploylalil@lableader.co.th
นภามาศ เหตุทอง
ad.Sale Support
napamat@lableader.co.th
098-5856771
ชัยรัตน์ พฤกษ์พนาสันต์
c.Clean Room Products Manager
chairat@lableader.co.th
090-4596514
วสุธารา มาทา
c.Project Supervisor
wasutara@lableader.co.th
089-0685650
นิวัฒน์ จันตรา
c.Project Supervisor
niwat@lableader.co.th
097-2546321
ธีระพงษ์ คำคูณเมือง
c.Technician
092-7401085
คำแปลง คำคูณเมือง
c.Technician
098-2768494
ปวีณา อุไรล้ำ
sv.Admin
paveena-sv@lableader.co.th
ดำรงค์ เที่ยงตรง
sv.Chief of Technical Service
dumrong-sv@lableader.co.th
086-3773583
สัมฤทธิ์ สะตำตี
sv.Service Engineer
samridth-sv@lableader.co.th
089-8148216
สุขสันต์ ไมตรีจิตร
sv.Service Engineer
sukson-sv@lableader.co.th
092-4928931
ธีรัตม์ ทองแก้ว
sv.Service Engineer
teerat-sv@lableader.co.th
083-1935542
ศราวุฒิ ทองเขียว
sv.Service Engineer
saravut-sv@lableader.co.th
088-5833010