ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)

  ตารางฝึกอบรม / สัมมนา
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม
การลงทะเบียน :
คุณปพิชญา สกิดใจ (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3515 หรือ 085-1503100
รายละเอียดฝึกอบรม :
คุณช่อลัดดา ผิวเพชร (Modulator)
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3516 หรือ 090-8942804