แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


กรุณากรอกส่วนนี้ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการจัดส่งของสมนาคุณไปให้ท่าน
   
ตำแหน่ง นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. อื่นๆ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
ชื่อ-สกุล    
หน่วยงานที่สังกัด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สถาบัน/องค์กร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เลขที่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถนน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตำบล/แขวง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อำเภอ/เขต กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จังหวัด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รหัสไปรษณีย์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
โทรศัพท์ที่ทำงาน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มือถือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อีเมล์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
   

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด

โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่ได้ใช้บริการ
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ ( Products )
1.ความเหมาะสมของคุณภาพผลิตภัณฑ์และราคา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งาน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้านพนักงานขาย (Sales)
3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4.การให้บริการ การติดต่อลูกค้ากลับด้วยความรวดเร็ว
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5.การแต่งกาย และอัธยาศัยที่ดี มีความสม่ำเสมอในการเข้าพบ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้านการบริการออกแบบ/ สร้าง/ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Labs, Cleanrooms & Construction Service)
6.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบห้องปฏิบัติการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
7.ความถูกต้อง รวดเร็วในการดำเนินงานสร้าง/ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สามารถส่งมอบทันตามกำหนดเวลา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้านการให้บริการของพนักงานบริการลูกค้า(Customer Service)
8.มีอัธยาศัย พูดจาสุภาพ และเต็มใจในการให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้านการจัดส่งสินค้า (Logistic)
9.สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ชำรุด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
10.จัดส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
11.การแต่งกายเหมาะสม พูดจาสุภาพ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้านช่างบริการหลังการขาย (Service Engineer)
12.ความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
13.ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
14.แต่งกายเหมาะสม พูดจาสุภาพ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
15.ความรวดเร็วในการซ่อม และส่งสินค้ากลับคืน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้านการตลาด (Marketing)
16.แจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
17.มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสม
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
18.การออกแบบ และเนื้อหาของเว็บไซต์ www.lableader.co.th
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ และข้อที่ควรปรับปรุงในการให้บริการของบริษัท แล็บลีดเดอร์ จำกัด

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย