เกี่ยวกับแล็บลีดเดอร์

บริษัท แล็บลีดเดอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ดำเนินธุรกิจ จัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุปกรณ์ เครื่องมือทางห้อง ปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย จากหลากหลายเครื่องหมายการค้า (Brand) ที่มีชื่อเสียง รวมถึงให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาห้องสะอาด (Cleanroom) และห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงให้บริการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ ให้กับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่


Quality Management (ISO 9001:2015)

แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด จะได้รับความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า

"บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด มุ่งมั่นจัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และให้บริการออกแบบ ปรับปรุง และบำรุงรักษาห้องสะอาด (Clean Room) และห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา ให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมิน เพื่อรับรองระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยหน่วยงานภายนอก เป็นการแสดงถึงความเป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส มีหลักฐานเชิงประจักษ์ อ้างอิงได้ ในการบริหารและบริการในฐานะตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการจากเรา
Lab Leader Company Limited Lab Leader Company Limited is the affiliate of 3N Holding Company. It was established in 2012 as a distributor of various brands of scientific laboratory instruments, life science reagents & supplies, and biosafety labs & cleanrooms construction services to universities, research institutes, hospitals, clinical laboratories, industrial laboratories and so on.

Lab Leader has been seeking new quality products and services continuously to fulfill your needs at very competitive prices. Our wholehearted staffs are willing to help customers in selecting products, most suited for their applications and budget and also offer the best after sales service for customer's satisfaction.

We, Lab Leader are committed to be the best provider of the scientific products and services in order to respond to the demands of scientists and researchers under the slogan stated that "At Lab Leader, We serve you the best".

Laboratory Professionals
“At Lab Leader, We serve you the best”.
คุณนนทพล ประยูรเธียร
ตำแหน่ง Managing Director
คุณสุรินทร์ กองพิลา
ตำแหน่ง Sales Manager
surin@lableader.co.th
086-9777205
ดร.สุภา การถาง
ตำแหน่ง QMR/Assistant Sales Manager
supha@lableader.co.th
091-8860916
คุณพรรณพิลาส หริ่งรอด
ตำแหน่ง Sales Supervisor
panpilad@lableader.co.th
089-1555362
คุณพงศ์พันธ์ หนูพร
ตำแหน่ง Sales Supervisor
pongpan@lableader.co.th
086-8255598
คุณปรารถนา อักษรหรั่ง
ตำแหน่ง Sales Supervisor
pradtana@lableader.co.th
083-6163132
คุณชุติมา สงวนวัฒนานนท์
ตำแหน่ง Products and Sale Support
chutima@lableader.co.th
087-8588455
คุณชัยรัตน์ พฤกษ์พนาสันต์
ตำแหน่ง Clean RoomManager
chairat@lableader.co.th
090-4596514
คุณวสุธารา มาทา
ตำแหน่ง Project Co-ordinator (Clean Room Division)
wasutara@lableader.co.th
089-0685650
คุณนิวัฒน์ จันตรา
ตำแหน่ง Foreman (Clean Room Division)
niwat@lableader.co.th
097-2546321
คุณกฤษดา บุญสม
ตำแหน่ง Sale Executive
kitsadar@lableader.co.th
094-6657444
คุณเสฏฐวุฒิ สุขสมัย
ตำแหน่ง Sale Executive
sedtawut@lableader.co.th
087-3574213
คุณศิรอร สดสร้อย
ตำแหน่ง Sale Executive
siraon@lableader.co.th
085-7676967
คุณวรรณพร ด่านวิไล
ตำแหน่ง Sale Executive
wannaphon@lableader.co.th
081-0122495
คุณสุณัฏฐา พสิษฐ์ธาริน
ตำแหน่ง Sale Executive
sunatta@lableader.co.th
090-9610211
คุณจิณห์วรา เอ็นดู
ตำแหน่ง Sale Executive (ภาคอีสาน)
jinwara@lableader.co.th
063-3637242
คุณกิตติศักดิ์ ทองพิจิตร์
ตำแหน่ง Sale Executive (ภาคใต้)
kittisak@lableader.co.th
คุณเจษฎา แสนธนโชคชัย
ตำแหน่ง Sale Executive (ภาคเหนือ)
chetsada@lableader.co.th
090-9873117
คุณนภามาศ เหตุทอง
ตำแหน่ง Sale Support
napamat@lableader.co.th
098-5856771
คุณอารียา อับดุลลากาซิม
ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
areeya@lableader.co.th